Actualització Comunicat COVID-19

Des del Parc Tecnològic del Vallès, SA, hem vingut exercint en tot moment les nostres obligacions envers els arrendataris, en particular, respecte dels arrendataris ocupants de l’edifici central conegut com Centre d’Empreses de Noves Tecnologies. Hem anat atenent totes aquelles qüestions i inquietuds que s’han donat i, alhora hem pres aquelles mesures oportunes i solidàries per fer front a la situació tan extrema provocada per la crisi sanitària del Covid-19.

Seguint en aquesta mateixa línia i, en definitiva, amb la nostra manera de fer i d’actuar, el PTV ha pres una sèrie de mesures que els hi passem a comunicar i que considerem necessàries per implementar les mesures recollides en la guia de bones pràctiques en centres de treball per a prevenir els contagis del Covid-19 publicada pel Govern de l’Estat, coincidint amb la reincorporació als seus centres de treball, el dilluns i dimarts passats, de tots aquells treballadors i treballadores d’activitats no essencials que no puguin fer teletreball.

Des del PTV, els hi volem assenyalar les mesures bàsiques recollides per aquesta guia i recordar l’obligatorietat del seu compliment  per part de totes les empreses  ocupants de l’edifici central doncs cada empresa és responsable del seu compliment en benefici de tos plegats; és responsabilitat de cada empresa complir aquestes mesures en relació als seus treballadors.

Entre aquestes mesures, cal recordar la més important d’higiene i distància interpersonal per a aplicar abans, durant i després de l’assistència al treball. En aquest sentit, cal recordar:

  • Que les empreses hauran de facilitar als seus treballadors, a través dels serveis de prevenció de riscos laborals, el teletreball o unes condicions de treball de baix risc.
  • Que si es presentés simptomatologia o s’hagués tingut contacte estret amb persones afectades pel virus, la primera mesura i recomanació és que no s’acudeixi al centre de treball fins a confirmar que no hi ha risc per a un mateix o els altres.
  • Que no han d’acudir al centre de treball les persones més vulnerables per edat, per estar embarassades o patir afeccions mèdiques.
  • Dins el propi centre de treball, els treballadors han de  mantenir la distància interpersonal recomanada, d’aproximadament 2 metres. Igualment, s’ha de mantenir aquesta distància interpersonal en les zones comunes i han d’evitar-se aglomeracions de personal en aquests punts.
  • El personal haurà d’estar informat de les recomanacions sanitàries que han de seguir de manera individual i estarà proveït dels productes d’higiene necessaris -sabó, solució hidroalcohòlica i mocadors d’un sol ús- per a poder seguir les recomanacions individuals.

Per la seva part, el PTV:

  • diàriament escometrà tasques d’higienització reforçada amb productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a neteja i desinfecció.
  • en la mida en que l’aprovisionament ho permeti, seguirà proporcionant solució hidroalcohòlica en punts claus de les instal·lacions comunes del Centre d’Empreses, en reforç de les mesures d’higiene a prendre per les empreses ocupants de l’edifici. Així mateix, s’està intentant comptar amb aprovisionament suficient de material de protecció, especialment guants i mascaretes.
  • procedirà a tancar un servei (WC) de cadascuna de les plantes del Centre d’Empreses, de tal manera que romandran oberts únicament dos per planta, facilitant d’aquesta manera l’efectivitat de les mesures anteriors.
  • No s’autoritzen les estades en zones comunes de més de dues persones alhora i al mateix temps, mantenint en tot cas la distància mínima recomanada.
  • Els ascensors s’hauran d’utilitzar per una sola persona a la vegada i per tant fer torns quan sigui precís. A les escales, s’evitarà el seu ús conjunt o a l’hora d’una persona amb una altra.

Recordem doncs la necessitat de que cadascuna de les empreses adopti en matèria de riscos laborals, les mesures oportunes legalment establertes o recomanades doncs la seguretat en aquest aspecte és de la seva exclusiva i única responsabilitat.

No dubtem, per part del PTV, que ja han pres les mesures oportunes i a l’hora les han comunicades als seus treballadors si bé, per part nostra, recomanen que en la mesura del possible, facin extensiu aquest escrit als seus treballadors atès que  especifica de forma no exhaustiva  mesures a adoptar  i  a tenir en compte en cas d’incorporació a un centre de treball ubicat en el Centre d’Empreses del Parc, i de les quals n’han de tenir coneixement els seus treballadors.

Gràcies.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail